Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
Wake & Fun s.r.o.
se sídlem Pobřežní 2173/4, Litoměřice, PSČ 412 01
IČO: 07067691, DIČ: CZ 07067691
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 415562
pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese WWW.WAKEFUN.CZ

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Wake & Fun s.r.o., se sídlem Pobřežní 2173/4, Litoměřice, PSČ 412 01, IČO: 07067691, DIČ: CZ 07067691, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 415562 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb či smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy (dále společně jen pro účely těchto obchodních podmínek „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „zákazník“ či „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese WWW.WAKEFUN.CZ (dále jen „webová stránka“), a to v podobě e-shopu (dále jen „e-shop“) nebo v podobě rezervačního systému (dále jen „rezervační systém“).

1.2. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v individuální kupní smlouvě. Odchylná ujednání v takové individuální kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Každý, kdo navštíví e-shop či rezervační systém, je zákazníkem těchto internetových stránek a je povinen se při jejich používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito obchodními podmínkami, nepoškozovat dobré jméno a práva prodávajícího.

1.6. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zejména občanským zákoníkem, resp. zákonem č. 89/2012 Sb., a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná na webových stránkách je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží či těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Zboží je movitá věc prodávaná prodávajícím kupujícímu prostřednictvím e-shopu, s tím, že zpravidla se jedná o upomínkové předměty, oblečení, ale i bazarové zboží (dále a výše jen „zboží“).

2.3. Služba je plnění poskytované prodávajícím kupujícímu, s tím, že provedení této služby si kupující kupuje u prodávajícího prostřednictvím rezervačního systému (dále a výše jen „služba“). Služby jsou specifikované na webových stránkách, s tím, že zpravidla se jedná o služby v podobě vodních sportů (k tomuto okamžiku je to „Rezervace lodi“, „Rezervace kurtu“ a „Jetsurf“).

 1. Služby je možné zakoupit a registrovat si čas jejich provedení výhradně prostřednictvím rezervačního systému. V rámci rezervačního systému je koupě služby podmíněna zvolením přesného data a času poskytnutí služby. Tento termín je závazný. Změna termínu rezervace je možná jen na základě písemné dohody s prodávajícím.
 1. Službu je možné zakoupit i bez rezervace konkrétního termínu a času, ale výhradně prostřednictvím e-shopu, a to formou tzv. dárkového voucheru. Tento dárkový voucher slouží, jako potvrzení o zakoupení konkrétní specifikované služby a zároveň potvrzení, které opravňuje jejího držitele (příjemce služby čímž může být kupující, nebo třetí osoba, které kupující svá práva postoupil (dále jen „příjemce služby“) k odběru specifikované služby (dále jen „dárkový voucher“). Dárkový voucher bude opatřen unikátním bezpečnostním kódem. Platnost dárkového voucheru je uvedena na jeho vyhotovení, zpravidla se jedná o dobu jednoho roku od vystavení.
 1. Samotné podmínky poskytování služby, ale i podmínky pro uplatnění dárkového voucheru se řídí provozním řádem prodávajícího umístěném jak na webových stránkách: https://www.wakefun.cz/files/provozni_rad.pdf, tak i na místě poskytování služby, a podmínkami uvedenými přímo na vyhotovení uvedeného dárkového voucheru.

2.7. E-shop i rezervační systém obsahuje informace o zboží a službách (vlastnosti, popis), a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží či služeb. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží či dárkových voucherů, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží či služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na e-shopu či i v rezervačním systému. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.8. Pro objednání služeb je povinen kupující využít rezervační systém. V rámci rezervačního systému kupující:

 1. zvolí požadovanou službu a přesné a závazné datum a čas jejího provedení,
 2. vyplní požadované kontaktní údaje, 
 3. zvolí způsob úhrady části ceny služeb
 4. zaváže se k úhradě druhé části ceny služby
 5. potvrdí, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek zpracování osobních údajů, s obchodními podmínkami souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Potvrzení objednávky zákazníka prodávajícím bude mimo jiné obsahovat internetový odkaz na aktuální (platné a účinné) znění obchodních podmínek včetně podmínek se zpracováním osobních údajů,

(dále společně jen jako „objednávka“).

2.9. Pro objednání zboží či služeb ve formě dárkového voucheru vyplní v rámci e-shopu kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 1. a) objednávaném zboží či dárkovém voucheru a počtu kusů (objednávané zboží či dárkové vouchery „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku e-shopu),
 2. b) požadované kontaktní údaje, 
 3. c) způsobu úhrady kupní ceny zboží či dárkového voucheru, 
 4. d) údaje o způsobu doručení objednávaného zboží či dárkového voucheru a
 5. e) informace o nákladech spojených s dodáním zboží či dárkového voucheru
 6. f) potvrzení, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek zpracování osobních údajů, s obchodními podmínkami souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Potvrzení objednávky zákazníka prodávajícím bude mimo jiné obsahovat internetový odkaz na aktuální (platné a účinné) znění obchodních podmínek včetně podmínek se zpracováním osobních údajů,

(dále společně jen jako „objednávka“).

2.10. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“ (e-shop) či „Pokračovat k platbě“ (rezervační systém). Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. 

2.11. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.12. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.13. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka bez připomínek a doplnění. Od tohoto momentu vznikají mezi zákazníkem a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanského zákoníku je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.14. Prodávající není povinen objednávku kupujícího přijmout. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

2.15. Objednávka bude prodávajícím vyřízena zpravidla v termínu dle příslušné rezervace (v případě rezervace termínu provedení služby v rezervačním systému), případně ve lhůtě 3-7 pracovní dny (dodání zboží). 

2.16. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkem při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží, služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží či dárkových voucherů dle kupní smlouvy zákazník hradí pouze bezhotovostně prostřednictvím své platební karty on-line přes platební bránu Global Payment. Cenu služeb je v rámci rezervačního systému oprávněn zákazník uhradit i prostřednictvím dárkového voucheru po zadání unikátního kódu v době jeho platnosti (z hodnoty dárkového voucheru bude uvedená částka odečtena). 

Dárkový voucher nelze proplatit v penězích, nevrací se nevyčerpaná částka, ani jej není možné směnit za jiné než objednané služby, či zboží. 

3.2. Společně s cenou zboží / služeb je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží, služeb či dárkových voucherů ve výši uvedené v čl. 5 těchto obchodních podmínek, popřípadě v individuálně smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou zboží / služeb i náklady spojené s dodáním zboží, služeb či dárkových voucherů.

3.3. Závazek zákazníka uhradit cenu zboží / služeb je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího (případně ověřením uplatněného dárkového voucheru). Cena zboží / služeb musí být uhrazena ihned (obratem) v rámci funkčnosti e-shopu / rezervačního systému po odeslání objednávky. 

3.4. V rámci rezervačního systému je zákazník při rezervaci termínu služby vyzván k úhradě části ceny (zpravidla 50% celkové ceny) příslušné služby (formou dle odst. 3.1. těchto obchodních podmínek). Hodnotu do plné/celkové ceny služby je zákazník povinen uhradit přímo na místě poskytování služby (v rezervovaném termínu) v hotovosti či prostřednictvím platební karty, případně příslušným dárkovým voucherem, se stejným unikátním kódem, který zákazník užil při rezervaci služby (podmínkou je jeho fyzické přeložení, dárkové vouchery není možné kombinovat). Zákazníkovi bude vystaven příslušný daňový doklad. V případě, že zákazník odstoupí od příslušné kupní smlouvy, resp. zruší svoji rezervaci více jak 24 hod před rezervovaným časem a datem poskytnutí služby je tato úhrada části ceny (zpravidla ve výši 50% celkové ceny) příslušné služby zákazníkovi vrácena, a je mu zaslán opravný daňový doklad. V případě, že zákazník odstoupí od příslušné kupní smlouvy, resp. zruší svoji registraci 24 hod a méně před rezervovaným časem a datem poskytnutí služby, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi zaplacení storno poplatku ve výši zákazníkem již uhrazené části ceny (zpravidla 50% celkové ceny) příslušné služby (s ohledem na nutnost zahájení přípravy provedení služby např. tankování, kontrola, úklid, zajištění, atp.), s tím, že je prodávající oprávněn použít zaplacenou částku na úhradu příslušného storno poplatku (a to bez dalšího).

3.5. Zboží či dárkové vouchery budou kupujícímu odeslány pouze po uhrazení celé kupní ceny ve lhůtě splatnosti (7 dnů od uzavření kupní smlouvy). Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Služba bude zákazníkovi poskytnuta až po zaplacení celé ceny příslušné služby. 

3.6. Případné slevy z ceny zboží či služeb poskytnuté prodávajícím zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.

3.7. Prodávající vystaví zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající zákazníkovi po uhrazení ceny (či i její části) zboží či služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. V případě, že kupující realizuje nákup zboží, dárkového voucheru, či služeb u prodávajícího coby fyzická osoba – spotřebitel (tj. nákup je prováděn mimo rámec podnikatelské činnosti a/nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání kupujícího ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku), platí pro možnost odstoupení od uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím následující speciální pravidla:

 1. Nejedná-li se o některé z případů uvedených v zákoně, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit (a to i částečně, je-li plnění prodávajícího dělitelné), a to do čtrnácti (14) dnů, ode dne uzavření kupní smlouvy. 

V případě koupě zboží nebo dárkových voucherů, běží uvedená lhůta ode dne následujícího po dni převzetí zboží nebo dárkových voucherů, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží, dárkový voucherů nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží či dárkový voucherů. 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno na e-mailovou adresu [email protected], nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář prodávajícího, není to však povinností. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí tohoto odstoupení.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

 1. c) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předešlého písm. a) se kupní smlouva od počátku ruší. 

Zboží či dárkové vouchery musí být kupujícím prodávajícímu vráceny do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží či dárkový voucherů prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížená hodnoty zboží, dárkový voucherů, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Kupující bere na vědomí, že je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již bylo na základě výslovné žádosti kupujícího či příjemce služby zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. 

 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle písm. a) tohoto odst. 4.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (včetně nákladů na původní dodání zboží či dárkový voucherů) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet kupujícího. Nehledě na předchozí větu však prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží či dárkové vouchery vrátí nebo prokáže, že zboží či dárkové vouchery prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, dárkových voucherů, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží, dárkový voucherů ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, dárkových voucherů.

4.2. Kupující nemůže dle § 1837 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy, zejména v případně, že:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 1. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží či dárkový voucherů kupujícím či poskytnutí služby. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy mimo jiné z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží či dárkový voucherů, povětrnostní podmínky, počasí, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.4 Obecně pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na základě těchto obchodních podmínek platí tato společná pravidla:

 1. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží či dárkové vouchery nepoužité, neponičené. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 1. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím (či prodávajícím), pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 1. Prodávající upozorňuje, že v případě odstoupení od kupní smlouvy o koupi služeb (ve výše uvedené lhůtě 14 dnů), uzavřenou prostřednictvím rezervačního systému, a to ve lhůtě 24 hodin a méně před rezervovaným časem a termínem provedení služby, nese v souladu s § 1834 občanského zákoníku, zákazník tzv. storno poplatek, tedy náklady za poskytnutí služby, resp. poměrnou část sjednané celkové ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy, ve výši zpravidla 50% z celkové ceny služby – a to z důvodu, že prodávající již na žádost (rezervace) zákazníka započal s plněním služby (nutná příprava, tankování, úklid, kontrola atp.) (viz článek 3.4. těchto obchodních podmínek). 
 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ; PŘEPRAVNÉ A BALNÉ

5.1. V e-shopu jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží či dárkový voucherů. Zboží či dárkový voucher je kupujícímu odeslán na adresu určenou kupujícím v objednávce. K dodání nedojde dříve, než je zaplacena kupní cena.

5.2. Konkrétní náklady na dodání zboží a dárkových voucherů v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží či dárkových voucherů jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. 

5.3. Zboží je přepravováno pomocí České pošty, s.p.. Prodávající dodává zboží a dárkové vouchery výhradně na území České republiky, a to:

 • zdarma, v případě (jedné nedílné) objednávky zboží a dárkových voucherů v hodnotě nad 1.000,-Kč (vč DPH)
 • s poštovným a balným ve výši 19 Kč v případě přepravy dárkový voucherů tzv. obyčejné psaní
 • s poštovným a balným ve výši 89 Kč v případě přepravy zboží tzv. obyčejný balík do ruky 
 • jiné alternativy doručování, např. odlišné území, jiný přepravce, odlišná zásilka, je nutné dohodnout s prodávajícím individuálně. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4. Dárkov= vouchery je navíc možné si také tzv. stáhnout on-line v rámci odpovědního e-mailu informujícím o zaplacení kupní smlouvy. Dárkový voucher je nutné pro čerpání služby tisknout a prokázat se prodávajícímu hodnověrně jeho unikátním číslem a specifikací.

5.5. Prodávající nemůže ovlivnit přesný den doručení zásilky se zbožím kupujícímu, avšak standardní dodací lhůty jsou: 3-7 pracovních dnů ode dne odeslání potvrzení o zaplacení objednávky.

5.6. Kupující je povinen převzít zboží či dárkové vouchery při dodání.

5.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží či dárkové vouchery doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží či dárkových voucherů, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.8. Při převzetí zboží či dárkových voucherů od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží či dárkových voucherů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží či dárkovým voucherům převzetím zboží či dárkových voucherů. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží či dárkových voucherů přechází na kupujícího okamžikem jejich převzetí. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží či dárkových voucherů mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.10. V případě, že kupující v souladu s těmito obchodními podmínkami vrací zakoupené zboží či dárkové vouchery prodávajícímu, odpovídá za řádnost a včasnost této přepravy a nese náklady této přepravy. Prodávající proto doporučuje kupujícím užívat sledovatelnou doručovací službu.

5.9. Služby jsou prodávajícím zákazníkovi poskytovány v místě a čase zaregistrovaném v registračním systému. Bližší podmínky poskytování služeb jsou popsány v provozním řádu prodávajícího. 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a případně též § 2161 až 2174 a v případě služeb i § 2615 až 2619 občanského zákoníku atp.).

6.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

– se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

– zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Prodávající současně poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce trvání 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy (není-li v příslušné kupní smlouvě uvedeno jinak, např. jiná záruční doba).

6.4. Ustanovení uvedená v předešlých odstavcích 6.2 a 6.3 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

6.5. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že služba odpovídá při předání kupní smlouvě a nemá vady, zejména rozsah služby a její popis uvedený v rezervačním systému odpovídá provedení služby. 

6.6. Zákazník je povinen prodávajícímu oznámit případné vady zboží či služeb bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Vady zjevné musí být současně prodávajícímu oznámeny nejpozději do šesti měsíců od převzetí zboží, vady skryté nebo vady, které se projeví až v době trvání záruční lhůty podle odst. 6.3 pak nejpozději do konce této záruční lhůty. Vady služeb musí zákazník oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání služby.

6.7. V případě výskytu vady může zákazník zboží či služby reklamovat u prodávajícího a požadovat za podmínek stanovených občanským zákoníkem (zejm. § 2106 a 2107 občanského zákoníku, tzn. dle toho, zda se jedná o podstatné či nepodstatné porušení smlouvy):

 • výměnu za nové,
 • opravu,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

6.8.Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u prodávajícího na adrese jeho sídla, tj.: Wake & Fun s.r.o., Pobřežní 2173/4, Litoměřice, PSČ 412 01. Pro komunikaci týkající se práv z vadného plnění je možné též využít e-mailovou adresu prodávajícího [email protected] 

K zasílanému reklamovanému zboží, dárkovým voucherům či popisu služeb je zákazník povinen přiložit písemné odůvodnění a popis reklamace. Pro tyto účely může spotřebitel využít formulář prodávajícího. 

6.9.Reklamace:

 1. Prodávající je povinen v případě reklamace spotřebitelem, přijmout reklamaci v sídle prodávajícího v provozní době, která je uvedena na internetových stránkách www.wakefun.cz, nicméně doporučujeme zaslání reklamovaného zboží (dárkových voucherů), opisu služeb poštou na adresu sídla prodávajícího (viz dále). Prodávající je povinen vydat zákazníkovi písemné potvrzení o uplatnění reklamace (kde uvede údaje o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace).
 1. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamací, zejména uvedením jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace.
 1. Po nezbytném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech pak do tří dnů, nebo v této lhůtě zákazníkovi oznámí, že je nezbytné odborné posouzení vady. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 1. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud nebude se zákazníkem dohodnuta delší lhůta. Po uplynutí této lhůty se zákazníkovi přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 1. Prodávající není povinen požadavku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že zákazník před převzetím o vadě věděl nebo ji sám způsobil.
 1. Doporučený postup zákazníka při reklamaci:
 • Zákazník kontaktuje prodávajícího na e-mailové adrese [email protected], kdy v uvedeném e-mailu uvede číslo objednávky, popíše vytýkanou vadu zboží či služeb (vč. eventuálního zaslání fotodokumentace), zvolí právo z vadného plnění, adresu, jméno a příjmení s tím, že může využít reklamační formulář (viz výše).
 • zaslání (nebude-li se jednat o poskytnutí slevy z kupní ceny s tím, že bude prodávajícím reklamace uznána bez dalšího již na základě uplatnění dle bodu a)) předmětného zboží poštou na adresu sídla prodávajícího.
 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Vyřizování stížností zákazníků zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected] Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka.

7.2. V případě, že dojde mezi zákazníkem a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy (tedy v případech, kdy zákazník je fyzická osoba – spotřebitel) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.4. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

8.2. Bude docházet ke zpracování těchto osobních údajů zákazníka (v tom rozsahu, v jakém je zákazník sdělí prodávajícímu prostřednictvím e-shopu či rezervačního systému): jméno a příjmení, firma, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, IP adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Správcem osobních údajů je prodávající. 

8.3. Zákazník bere na vědomí, že správce je oprávněn zpracovávat i bez souhlasu zákazníka osobní údaje v rozsahu a způsobem, který je nezbytný především k tomu, aby mohl vyřídit objednávku podanou v rámci e-shopu či rezervačního systému v souladu s obchodními podmínkami. Právním základem takového zpracování je uzavření a řádné splnění příslušné kupní smlouvy dle čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR. 

8.4 V souvislosti s provozem e-shopu či rezervačního systému je správce povinen zpracovat osobní údaje zákazníka k tomu, aby dodržel veškeré s tím související zákonné povinnosti (zejména vedení účetní a daňové evidence), a to v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Právním základem takového zpracování je splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

8.5. V případě, že v souvislosti s nákupem v rámci e-shopu či rezervačního systému zcela dobrovolně a vědomě projeví zákazník zájem o zasílání newsleterů, bude správce zpracovávat stanovené osobní údaje i za tímto účelem. Právním základem takového zpracování je dobrovolný souhlas zákazníka dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

Tento svůj souhlas může zákazník kdykoli odvolat prostřednictvím výše uvedených kontaktů, případně přímo prostřednictvím funkčnosti newsletterů, aniž by tím bylo dotčeno zpracování, které bylo provedeno na základě tohoto souhlasu.

Pokud nedojde k udělení souhlasu pro stanovený účel zasílání newsletterů (tj. zákazník nezaškrtnete příslušné políčko), nebo jej kdykoli později odvolá, budete samozřejmě moci i nadále nakupovat v e-shopu, či v rezervačním systému).

8.6. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

8.7. Zpracováním osobních údajů zákazníka může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, jimiž bude zejména správce webové stránky, poskytovatelé zpracovatelských počítačových programů, služeb a aplikací, osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující marketingové služby.

Kromě takových zpracovatelů a osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou Unii.

8.8. Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů včetně plnění souvisejících zákonných povinností, a to nejdéle po dobu 10 let od splnění smlouvy.
 • po celou dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů až do jeho odvolání, případně do doby, kdy správce prokazatelně sám zjistí, že by osobní údaje neměly být dále k tomuto účelu zpracovány.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

8.9. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.10. Právním základem zpracování osobních údajů zákazníka je uzavřená kupní smlouva a v případě zasílání newsletterů souhlas zákazníka.

8.11. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.12. V případě, že by se zákazník domníval, že prodávající nebo zpracovatel (odst. 8.7) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.13. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. 

8.14. Vyjma výše uvedeného bere zákazník na vědomí, že má dle příslušných právních předpisů rovněž právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 8.15 těchto podmínek, právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, které je uvedeno v těchto obchodních podmínkách, nebude zákazník předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej významně dotýkalo.

8.15. V případě pochybností o dodržování povinností prodávajícího (jakožto správce) se zákazník může obrátit na tuto kontaktní osobu prodávajícího: jméno: Čestmír Procházka, e-mail: [email protected] a uvedených kontaktech může zákazník podat k prodávajícímu (jakožto správci) námitky, žádosti, stížnosti, uplatnit svá práva či vznést jiné dotazy. 

 1. DORUČOVÁNÍ

9.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a zákazníka, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, či nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného zákazníkem, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení zákazník ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

9.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

9.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické uvedenou zákazníkem v objednávce, a na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách a na webové stránce prodávajícího.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3 Prodávající není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

10.5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu či rezervačního systému nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník nesmí při využívání e-shopu či rezervačního systému používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

10.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, a vzorový formulář pro reklamaci.

10.8. Kontaktní údaje prodávajícího: 

adresa pro doručování: Wake & Fun s.r.o., Čestmír Procházka, Pobřežní 2173/4, Litoměřice, PSČ 412 01,
adresa elektronické pošty: [email protected]

telefon: +420 777 875 284.

v Litoměřicích, aktualizované znění ze dne: 31.3.2021

Příloha č. 1 – Formulář pro odstoupení od smlouvy

Příloha č. 2 – Formulář pro uplatnění reklamace