Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
Wake & Fun s.r.o.
se sídlem Pobřežní 2173/4, Litoměřice, PSČ 412 01
IČO: 07067691, DIČ: CZ 07067691
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 415562
pro prodej zboží a služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese WWW.WAKEFUN.CZ

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Wake & Fun s.r.o., se sídlem Pobřežní 2173/4, Litoměřice, PSČ 412 01, IČO: 07067691, DIČ: CZ 07067691, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 415562 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, smlouvy o poskytování služeb či smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy  (dále společně jen pro účely těchto obchodních podmínek „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „zákazník“ či „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese WWW.WAKEFUN.CZ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“) (dále jen „e-shop“).

1.2. Ustanovení odchylná od těchto obchodních podmínek je možné sjednat v individuální kupní smlouvě. Odchylná ujednání v takové individuální kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Každý, kdo navštíví e-shop, je zákazníkem těchto internetových stránek a je povinen se při jejich používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito obchodními podmínkami, nepoškozovat dobré jméno a práva prodávajícího.

1.6. Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zejména občanským zákoníkem, resp. zákonem č. 89/2012 Sb., a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží a služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží či těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Zboží je movitá věc prodávaná prodávajícím kupujícímu prostřednictvím webového rozhraní obchodu, s tím, že zpravidla se jedná o upomínkové předměty, oblečení, ale i bazarové zboží (dále a výše jen „zboží“),

2.3. Služba je plnění poskytované prodávajícím kupujícímu, s tím, že provedení této služby si kupující kupuje u prodávajícího prostřednictvím webového rozhraní obchodu (dále a výše jen „služba“). Služby jsou specifikované ve webovém rozhraní obchodu, s tím, že zpravidla se jedná o služby v podobě vodních sportů.

 • Potvrzení o zakoupení konkrétní specifikované služby a zároveň potvrzení, které opravňuje jejího držitele (příjemce služby čímž může být kupující, nebo třetí osoba, které kupující svá práva postoupil (dále jen „příjemce služby“) k odběru specifikované služby, je kupujícímu poskytováno prostřednictvím dokumentu – voucher (dále jen „voucher“). Voucher bude opatřen unikátním bezpečnostním kódem.
 • Platnost voucheru je uvedena na jeho vyhotovení, zpravidla se jedná o dobu jednoho roku od vystavení.

  Samotné podmínky poskytování služby a podmínky uplatnění voucheru se řídí provozním řádem prodávajícího umístěném jak na webových stránkách: https://www.wakefun.cz/files/provozni_rad.pdf, tak i na místě poskytování služby, a podmínkami uvedenými přímo na vyhotovení uvedeného voucheru.

2.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží a službách (vlastnosti, popis), a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží či služeb. Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží či voucherů, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží či služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.4. Pro objednání zboží či služeb vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a) objednávaném zboží či službách a počtu kusů (objednávané zboží či služby „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

b) požadované kontaktní údaje,

c) způsobu úhrady kupní ceny zboží či služeb,

d) údaje o způsobu doručení objednávaného zboží či voucheru a

e)  informace o nákladech spojených s dodáním zboží či voucheru

f) potvrzení, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek zpracování osobních údajů, s obchodními podmínkami souhlasí a zavazuje se je dodržovat. Potvrzení objednávky zákazníka prodávajícím bude mimo jiné obsahovat internetový odkaz na aktuální (platné a účinné) znění obchodních podmínek včetně podmínek se zpracováním osobních údajů,

(dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, služeb, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího bez připomínek a doplnění. Od tohoto momentu vznikají mezi zákazníkem a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanského zákoníku je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.9. Prodávající není povinen objednávku kupujícího přijmout. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

2.10. Objednávka bude prodávajícím vyřízena zpravidla ve lhůtě 1-3 pracovní dny.

2.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží, služeb a případné náklady spojené s dodáním zboží či voucherů dle kupní smlouvy kupující hradí pouze bezhotovostně prostřednictvím své platební karty on-line přes platební bránu Global Payment.

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží či voucherů ve výši uvedené v čl. 5 těchto obchodních podmínek, popřípadě v individuálně smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží či voucherů.

3.3. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Kupní cena musí být uhrazena ihned (obratem) v rámci funkčnosti webového rozhraní obchodu po odeslání objednávky. Zboží či vouchery budou kupujícímu odeslány pouze po uhrazení celé kupní ceny ve lhůtě splatnosti (7 dnů od uzavření kupní smlouvy). Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.4. Případné slevy z ceny zboží či služeb poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.5. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží či služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. V případě, že kupující realizuje nákup u prodávajícího coby fyzická osoba – spotřebitel (tj. nákup je prováděn mimo rámec podnikatelské činnosti a/nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání kupujícího ve smyslu ust. § 419 občanského zákoníku), platí pro možnost odstoupení od uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím následující speciální pravidla:

 1. Nejedná-li se o některé z případů uvedených v zákoně, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit (a to i částečně, je-li plnění prodávajícího dělitelné), a to do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží nebo voucherů, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží, voucherů nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží či voucherů.
 1. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno na e-mailovou adresu info@wakefun.cz, nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář prodávajícího, není to však povinností. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí tohoto odstoupení.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

c) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle předešlého písm. a) se kupní smlouva od počátku ruší.

Zboží či vouchery musí být kupujícím prodávajícímu vráceny do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží či voucherů prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížená hodnoty zboží, voucherů, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Kupující bere na vědomí, že je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již bylo na základě výslovné žádosti kupujícího či příjemce služby zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle písm. a) tohoto odst. 4.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (včetně nákladů na původní dodání zboží či voucherů) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostně na účet kupujícího. Nehledě na předchozí větu však prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží či vouchery vrátí nebo prokáže, že zboží či vouchery prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, voucherů, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží, voucherů ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, voucherů.

4.2. Kupující nemůže dle § 1837 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy, zejména v případně, že:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
  1. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží či voucherů kupujícím. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy mimo jiné z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží či voucherů, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví e-mailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.4 Obecně pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na základě těchto obchodních podmínek platí tato společná pravidla:

 1. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží či vouchery nepoužité, neponičené. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 1. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím (či prodávajícím), pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ; PŘEPRAVNÉ A BALNÉ

5.1. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží či voucherů. Zboží či voucher je kupujícímu odeslán na adresu určenou kupujícím v objednávce. K dodání nedojde dříve, než je zaplacena kupní cena.

5.2. Konkrétní náklady na dodání zboží a voucherů v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží či voucherů jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.

5.3. Zboží je přepravováno pomocí České pošty, s.p.. Prodávající dodává zboží a vouchery výhradně na území České republiky, a to:

 • zdarma, v případě (jedné nedílné) objednávky zboží a služeb v hodnotě nad 1.000,-Kč (vč DPH)

• s poštovným a balným ve výši 19 Kč v případě přepravy voucherů tzv. obyčejné psaní

 • s poštovným a balným ve výši 89 Kč v případě přepravy zboží tzv. obyčejný balík do ruky
 • jiné alternativy doručování, např. odlišné území, jiný přepravce, odlišná zásilka, je nutné dohodnout s prodávajícím individuálně. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4. Vouchery je navíc možné si také tzv. stáhnout on-line v rámci odpovědního e-mailu informujícím o zaplacení kupní smlouvy. Voucher je nutné pro čerpání služby tisknout a prokázat se prodávajícímu hodnověrně jeho unikátním číslem a specifikací.

5.5. Prodávající nemůže ovlivnit přesný den doručení zásilky se zbožím kupujícímu, avšak standardní dodací lhůty jsou: 3-7 pracovních dnů ode dne odeslání potvrzení o zaplacení objednávky.

5.6. Kupující je povinen převzít zboží či vouchery při dodání.

5.7. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží či vouchery doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží či voucherů, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.8. Při převzetí zboží či voucherů od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží či voucherů a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží či voucherům převzetím zboží či voucherů. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží či voucherů mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

5.8. V případě, že kupující v souladu s těmito obchodními podmínkami vrací zakoupené zboží či vouchery prodávajícímu, odpovídá za řádnost a včasnost této přepravy a nese náklady této přepravy. Prodávající proto doporučuje kupujícím užívat sledovatelnou doručovací službu.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ a reklamace

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a případně též § 2161 až 2174 a v případě služeb i § 2615 až 2619 občanského zákoníku atp.).

6.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

– má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

– zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

– je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3. Prodávající současně poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v délce trvání 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy.

6.4. Ustanovení uvedená v předešlých odstavcích 6.2 a 6.3 těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu kvůli vadě, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.5. Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba odpovídá při předání kupní smlouvě a nemá vady, zejména rozsah služby a její popis uvedený na webovém rozhraní obchodu odpovídá provedení služby.

6.5. Kupující je povinen prodávajícímu oznámit případné vady zboží či služeb bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Vady zjevné musí být současně prodávajícímu oznámeny nejpozději do šesti měsíců od převzetí zboží, vady skryté nebo vady, které se projeví až v době trvání záruční lhůty podle odst. 6.3 pak nejpozději do konce této záruční lhůty. Vady služeb musí kupující oznámit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání služby.

6.6. V případě výskytu vady může kupující zboží či služby reklamovat u prodávajícího a požadovat za podmínek stanovených občanským zákoníkem (zejm. § 2106 a 2107 občanského zákoníku, tzn. dle toho, zda se jedná o podstatné či nepodstatné porušení smlouvy):

 • výměnu za nové,
 • opravu,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

6.7.Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla, tj.: Wake & Fun s.r.o., Pobřežní 2173/4, Litoměřice, PSČ 412 01. Pro komunikaci týkající se práv z vadného plnění je možné též využít e-mailovou adresu prodávajícího info@wakefun.cz.

K zasílanému reklamovanému zboží, voucherům či popisu služeb je kupující povinen přiložit písemné odůvodnění a popis reklamace. Pro tyto účely může spotřebitel využít formulář prodávajícího.

6.8.Reklamace:

 1. Prodávající je povinen v případě reklamace zboží spotřebitelem, přijmout reklamaci v sídle prodávajícího v provozní době, která je uvedena na internetových stránkách www.wakefun.cz, nicméně doporučujeme zaslání reklamovaného zboží (voucherů), opisu služeb poštou na adresu sídla prodávajícího (viz dále). Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění reklamace (kde uvede údaje o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace).
 1. Kupující je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamací, zejména uvedením jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace.
 1. Po nezbytném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech pak do tří dnů, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, že je nezbytné odborné posouzení vady. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
 1. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícím, pokud nebude s kupujícím dohodnuta delší lhůta. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 1. Prodávající není povinen požadavku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě věděl nebo ji sám způsobil.
 1. Doporučený postup kupujícího při reklamaci:
 • kupující kontaktuje prodávajícího na e-mailové adrese info@wakefun.cz, kdy v uvedeném e-mailu uvede číslo objednávky, popíše vytýkanou vadu zboží či služeb (vč. eventuálního zaslání fotodokumentace), zvolí právo z vadného plnění, adresu, jméno a příjmení s tím, že může využít reklamační formulář (viz výše).
 • zaslání (nebude-li se jednat o poskytnutí slevy z kupní ceny s tím, že bude prodávajícím reklamace uznána bez dalšího již na základě uplatnění dle bodu a)) předmětného zboží poštou na adresu sídla prodávajícího.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@wakefun.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

7.2. V případě, že dojde mezi kupujícím a prodávajícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy (tedy v případech, kdy kupujícím je fyzická osoba – spotřebitel) je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

8.2. Bude docházet ke zpracování těchto osobních údajů kupujícího (v tom rozsahu, v jakém je kupující sdělí prodávajícímu prostřednictvím webového rozhraní obchodu): jméno a příjmení, firma, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, IP adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Správcem osobních údajů je prodávající.

8.3. Kupující bere na vědomí, že správce je oprávněn zpracovávat i bez souhlasu kupujícího osobní údaje v rozsahu a způsobem, který je nezbytný především k tomu, aby mohl vyřídit objednávku podanou v rámci webového rozhraní obchodu v souladu s obchodními podmínkami. Právním základem takového zpracování je uzavření a řádné splnění příslušné kupní smlouvy dle čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR.

8.4 V souvislosti s provozem e-shopu je správce povinen zpracovat osobní údaje kupujícího k tomu, aby dodržel veškeré s tím související zákonné povinnosti (zejména vedení účetní a daňové evidence), a to v rozsahu a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Právním základem takového zpracování je splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

8.5. V případě, že v souvislosti s nákupem v rámci e-shopu zcela dobrovolně a vědomě projeví kupující zájem o zasílání newsleterů, bude správce zpracovávat stanovené osobní údaje i za tímto účelem. Právním základem takového zpracování je dobrovolný souhlas kupujícího dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Tento svůj souhlas může kupující kdykoli odvolat prostřednictvím výše uvedených kontaktů, případně přímo prostřednictvím funkčnosti newsletterů, aniž by tím bylo dotčeno zpracování, které bylo provedeno na základě tohoto souhlasu.

Pokud nedojde k udělení souhlasu pro stanovený účel zasílání newsletterů (tj. kupující nezaškrtnete příslušné políčko), nebo jej kdykoli později odvolá, budete samozřejmě moci i nadále nakupovat v e-shopu,

8.6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

8.7. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, jimiž bude zejména správce webové stránky, poskytovatelé zpracovatelských počítačových programů, služeb a aplikací, osoby podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující marketingové služby.

Kromě takových zpracovatelů a osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní nebudou předávány mimo Evropskou Unii.

8.8. Správce uchovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů včetně plnění souvisejících zákonných povinností, a to nejdéle po dobu 10 let od splnění smlouvy.
 • po celou dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů až do jeho odvolání, případně do doby, kdy správce prokazatelně sám zjistí, že by osobní údaje neměly být dále k tomuto účelu zpracovány.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

8.9. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.10. Právním základem zpracování osobních údajů kupujícího je uzavřená kupní smlouva a v případě zasílání newsletterů souhlas kupujícího.

8.11. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8.12. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (odst. 8.7) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

– požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8.13. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

8.14. Vyjma výše uvedeného bere kupující na vědomí, že má dle příslušných právních předpisů rovněž právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 8.15 těchto podmínek. právo podat stížnost příslušnému dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů, které je uvedeno v těchto obchodních podmínkách, nebude kupující předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej významně dotýkalo.

8.15. V případě pochybností o dodržování povinností prodávajícího (jakožto správce) se kupující může obrátit na tuto kontaktní osobu prodávajícího: jméno: Čestmír Procházka, e-mail: info@wakefun.cz a uvedených kontaktech může kupující podat k prodávajícímu (jakožto správci) námitky, žádosti, stížnosti, uplatnit svá práva či vznést jiné dotazy.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1. Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak, či nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

9.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

9.3. Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické uvedenou kupujícím v objednávce, a na adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách a na webové stránce prodávajícího.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

10.5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do e-shopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání e-shopu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

10.6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.7. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, a vzorový formulář pro reklamaci.

10.8. Kontaktní údaje prodávajícího:

adresa pro doručování: Wake & Fun s.r.o., Čestmír Procházka, Pobřežní 2173/4, Litoměřice, PSČ 412 01,
adresa elektronické pošty: info@wakefun.cz,

telefon: +420 777 875 284.

v Litoměřicích, dne: 13.11.2020

 

Příloha č. 1 – Formulář pro odstoupení od smlouvy

Příloha č. 2 – Formulář pro uplatnění reklamace